BACK DOOR / San Cancion

18:30 open/19:30 start  Charge¥2,000 drink別¥500

BACK DOOR are      King -chang (g), 大貫悟(b), 五十嵐たくま(dr),小太郎(g)

San Cancion are Yokoyama Maki (guitar)、Shu 周 Keikin (guitar)
Shibata Munesumi (bass)、Mori `Monty` Takaharu (drums)